Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

van Vegan Visboer B.V.

1.         Definities

Aanbod / Aanbieding

Ieder aanbod van Vegan Visboer tot het aangaan van een Overeenkomst;

Goederen

De door Vegan Visboer op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren Goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten;

Vegan Visboer

Vegan Visboer B.V. (KvK-dossiernummer: 83498236), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Overeenkomst

Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door Vegan Visboer aan Wederpartij;

Partij(en)

Vegan Visboer en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk

Per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

Voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Vegan Visboer;

Wederpartij

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Vegan Visboer een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of wie met Vegan Visboer een Overeenkomst aangaat.

2.         Toepasselijkheid

2.1.      Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2.      Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3.      De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Vegan Visboer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Vegan Visboer van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4.      In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5.      Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.6.      Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3.         Aanbiedingen

3.1.      Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2.      Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Vegan Visboer gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Vegan Visboer worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Vegan Visboer tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.

3.3.      Een door Wederpartij gegeven opdracht kan door Vegan Visboer worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.

3.4.      Als Wederpartij aan Vegan Visboer met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens en dergelijke verstrekt, mag Vegan Visboer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Vegan Visboer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte gegevens en dergelijke.

3.5.      Een door Vegan Visboer aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

4.         Totstandkoming van overeenkomsten

4.1.      Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

4.2.      De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

4.3.      Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Vegan Visboer. Vegan Visboer is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Vegan Visboer is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

4.4.      Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Vegan Visboer binden Vegan Visboer slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Vegan Visboer Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.

4.5.      Een Overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van Goederen door Vegan Visboer aan de Wederpartij kan nimmer worden gekwalificeerd als duurovereenkomst (zoals een distributieovereenkomst, maar daartoe niet beperkt), tenzij dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald. Nadat Vegan Visboer Goederen heeft verkocht en geleverd aan de Wederpartij is zij nimmer verplicht om nadien wederom Overeenkomsten met Wederpartij te sluiten.

5.         Prijzen en tarieven

5.1.      In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

5.2.      Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan Vegan Visboer zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.3.      Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Vegan Visboer nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Vegan Visboer) worden doorberekend aan Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

5.4.      Indien echter de verhoogde prijs die Vegan Visboer wenst te hanteren als bedoeld in artikel 5.3 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Vegan Visboer betreft, op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat Vegan Visboer in dat geval onder geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

6.         Betaling

6.1.      Terzake de door Vegan Visboer te leveren c.q. geleverde Goederen wordt door Vegan Visboer een factuur gestuurd naar Wederpartij.

6.2.      Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Vegan Visboer aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Vegan Visboer bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

6.3.      Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Vegan Visboer om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

6.4.      Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

6.5.      Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

6.6.      Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Vegan Visboer op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Vegan Visboer jegens Wederpartij.

6.7.      Vegan Visboer is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Vegan Visboer aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

6.8.      Alle vorderingen van Vegan Visboer op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

6.9.      Vegan Visboer is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Vegan Visboer bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

 

7.         (Op)levertijd

7.1.      De door Vegan Visboer in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2.      De door Vegan Visboer opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Vegan Visboer en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

7.3.      Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Vegan Visboer er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

7.4.      Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Vegan Visboer bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Vegan Visboer de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Vegan Visboer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Vegan Visboer dit toelaat.

7.5.      Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Vegan Visboer wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting.  Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Vegan Visboer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Vegan Visboer dit toelaat.

7.6.      Vegan Visboer is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 7.4 en 7.5 van deze Voorwaarden,  terzake Goederen alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Vegan Visboer en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.         Wijze van levering

8.1.      Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over af magazijn van Vegan Visboer, dan wel het magazijn van een door Vegan Visboer ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms), tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle Goederen worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij Vegan Visboer tijdig verzoekt de Goederen tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren (en/of anders in de Overeenkomst is bepaald), worden Goederen door of namens Vegan Visboer onverzekerd getransporteerd.

8.2.      Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Wederpartij uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Goederen door Vegan Visboer gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.

8.3.      Indien Goederen ontbreken bij de aflevering dan dient de Wederpartij dat binnen 5 werkdagen aan Vegan Visboer Schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende Goederen niet gecrediteerd aan de Wederpartij, noch worden de Goederen kosteloos alsnog bij de Wederpartij afgeleverd.

8.4.      Vegan Visboer heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Goederen op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door Vegan Visboer ingeschakelde derde, aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Het door of namens Wederpartij ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door Vegan Visboer van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Goederen.

9.         Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1.      Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van Vegan Visboer tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door Vegan Visboer geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als ‘Vegan Visboer-eigendom’ te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

9.2.      In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 9.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 9.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 18.

9.3.      Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

9.4.      Nadat Vegan Visboer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Goederen terughalen. Wederpartij staat Vegan Visboer toe de plaats te betreden waar de Goederen zich bevinden.

9.5.      Als Vegan Visboer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Vegan Visboer te verpanden of te verhypothekeren. 

10.       Acceptatie en garantie

10.1.    De geleverde Goederen zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Vegan Visboer binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 24 uur na (op)levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Vegan Visboer, dan wordt geacht dat de geleverde Goederen door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

10.2.    Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen moeten binnen 24 uur na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Vegan Visboer worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

10.3.    Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Vegan Visboer van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van Vegan Visboer worden gebracht.

10.4.    Op Vegan Visboer rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Vegan Visboer (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

10.5.    Een vordering betreffende door Vegan Visboer geleverde Goederen kunnen geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Goederen, ook niet indien deze te leveren Goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

10.6.    Op door Vegan Visboer geleverde Goederen wordt aan Wederpartij geen garantie verleend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

11.       Vervaltermijnen

11.1.    Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Vegan Visboer in verband met geleverde Goederen vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Vegan Visboer.

11.2.    In het geval binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij Vegan Visboer in verband met door haar geleverde Goederen vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien Vegan Visboer niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 18 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

12.       Ontbinding

12.1.    Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet  nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Vegan Visboer het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Vegan Visboer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Vegan Visboer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Vegan Visboer in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

12.2.    Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Vegan Visboer het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Vegan Visboer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Vegan Visboer op volledige schadevergoeding.

13.       Aansprakelijkheid en verzekering

13.1.    Vegan Visboer is enkel aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan Vegan Visboer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Vegan Visboer verzekerd is en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

13.2.    Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

13.3.    Indien:

is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Vegan Visboer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen.

13.4.    Wederpartij vrijwaart Vegan Visboer van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Vegan Visboer geleverde Goederen.

14.       Overmacht

14.1.    Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Vegan Visboer kan worden toegerekend.

14.2.    Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.

14.3.    In geval van overmacht heeft Vegan Visboer de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Vegan Visboer onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Vegan Visboer conform artikel 14.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

14.4.    Indien Vegan Visboer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

15.       Geheimhouding

15.1.    Beide Partijen zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadat de Overeenkomst is geëindigd verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vegan Visboer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vegan Visboer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vegan Visboer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

16.       Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Vegan Visboer en Wederpartij berusten bij Vegan Visboer. Indien voormelde rechten niet bij Vegan Visboer berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Vegan Visboer te verlenen.

17.       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.    Op alle door Vegan Visboer gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

17.2.    Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.